REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH WE DO

16.03.2023

I. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniższe zwroty i wyrażenia, oznaczają one:

a) We do  – We Do Media Group, Anna Wykurz, ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa – dostawca produktów i/lub usług wskazanych w zamówieniu, upoważniony do przyjmowania zapłaty za produkty i/lub usługi określone w Zamówieniu.

b) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie udziału w Wydarzeniu. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

c) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług zawarta pomiędzy We do a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego, czatu online, zamówienia przesłanego e-mailem. 

d) Regulamin – zbiór zasad regulujących stosunek prawny We do oraz Klienta.

f) Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w czacie online lub Formularzu określonych Towarów lub Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z We do Umowy Sprzedaży tych Towarów lub Usług na warunkach wskazanych w Regulaminie.

g) Wydarzenie – usługi przeznaczone do sprzedaży, w szczególności szkolenia stacjonarne. 

h) Wirtualny Recepcjonista – zautomatyzowany czat na stronie internetowej We do za pośrednictwem, którego Klient dokonuje Zamówienia. 

II. OŚWIADCZENIA i ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, przyjmuje do wiadomości, że wspólnie zaakceptowane dokumenty stanowią Umowę pomiędzy Klientem a We do.

2. Klient obowiązuje się zapłacić We do za zamówione produkty i/lub usługi kwotę w wysokości i terminie, określonym w Zamówieniu.

3. Klient dokonuje zamówienia za pośrednictwem Wirtualnego Recepcjonisty na stronie www.wedohotels.pl   lub wysyłając e-mail na adres szkolenia@wedohotels.pl

4. Płatność z tytułu wykonania niniejszej umowy zostanie uregulowana na podstawie faktury proforma przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia, na dane podane w Zamówieniu. 

5. Po opłaceniu Zamówienia Klient otrzyma fakturę VAT. 

6. Nieopłacenie faktury proforma nie jest jednoznaczne z odstąpieniem od Umowy.

7. Klient, przy akceptacji Regulaminu może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez We do w celach marketingowych w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych i ofert, otrzymywania artykułów i innych bezpłatnych materiałów szkoleniowych, kodów rabatowych na wybrane produkty w sklepie online, oferty specjalne dla wybranych klientów i inne informacje handlowe. Zgodę wyraża się poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych”. Klient może w każdej chwili wycofać taką zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne i nieograniczone w czasie utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby uczestniczącej w wydarzeniu, w tym za pomocą aparatu fotograficznego oraz umieszczenia jego wizerunku we wszelkich materiałach cyfrowych oraz drukowanych, w celu prowadzanie działalności informacyjnej, marketingowej, w tym na profilu Facebook We do, a także na wszelkich innych portalach elektronicznych.

9. W przypadku zakupu szkolenia na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionego szkolenia. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację w tym zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby trzeciej uczestniczącej w szkoleniu, zgodnie z ust. 4. Wszelką odpowiedzialność za brak zgody i uczestnictwo osoby trzeciej w szkoleniu ponosi Klient. 

III. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy wymaga poinformowania We do na adres e-mail: szkolenia@wedohotels.pl o odstąpieniu od Umowy zakupu usługi i/lub produktów wymienionych w niniejszej Umowie.

3. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, We do niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy We do zwróci klientowi wpłaconą kwotę w ciągu trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania odstąpienia.

5. Z uwagi na charakter Wydarzenia jakim jest szkolenie otwarte stacjonarne (np. Efektywna Recepcja), skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy musi zostać zgłoszone najpóźniej do 14 dni przed terminem szkolenia.  

6. W przypadku nieuczestniczenia w zakupionym Wydarzeniu, które się odbyło w terminie zakupionym przez Klienta, Klient traci możliwość wzięcia udziału w tym Wydarzeniu, chociażby We do organizowało nowe Wydarzenie. We do nie jest przy tym zobowiązane do zwrotu jakichkolwiek kwoty zgłoszonym uczestnikom.

IV. ZMIANA TERMINU WYDARZENIA

1. Klient ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu wydarzenia po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 200 zł netto za przeniesienie terminu uczestnictwa w przypadku wydarzenia jednodniowego. 

2. Skorzystanie z przeniesienia terminu możliwe jest do 14 dni przed wyznaczonym terminem Wydarzenia. 

4. Przeniesienie terminu uzależnione jest od posiadania przez We do wolnych miejsc na wybrane Wydarzenie.

5. W przypadku braku dodatkowych terminów danego Wydarzenia istnieje możliwość zmiany zakupionego wydarzenia na inne dostępne w aktualnej ofercie We do, pod warunkiem wyrównania różnicy w cenach przez Klienta. Nadpłaty wynikające z zakupionych wcześniej szkoleń nie będą zwracane. O tym, czy dany przypadek jest uzasadniony decyduje We do.

V. ANULOWANIE ORAZ ZMIANY USŁUG PRZEZ WE DO

1. We do może odwołać Wydarzenie, z powodów niezawinionych przez We do oraz wystąpienia siły wyżej, w tym choroby Prowadzącego, zawiadamiając o tym Klienta za pomocą poczty elektronicznej.

2. W przypadku, o którym mowa powyżej, Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w części dotyczącej odwołanego Wydarzenia oraz żądania zwrotu poniesionych kosztów w terminie 30 dni od chwili zawiadomienia o odwołaniu Wydarzenia, jednak zwrot dotyczy tylko kwoty wpłaconej na poczet uczestnictwa w Wydarzeniu (z wyłączeniem kosztów dojazdu i noclegów).

3. We do zastrzega sobie prawo, zmiany daty, czasu, oraz miejsca Wydarzenia zawiadamiając o tym Klienta za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku zmiany terminu danego Wydarzenia istnieje możliwość zmiany zakupionego wydarzenia na inne dostępne w aktualnej ofercie We do, pod warunkiem wyrównania różnicy w cenach przez Klienta. 

4. We do nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Klientów związane z przełożeniem bądź odwołaniem Wydarzenia. 

VI. DOSTARCZENIE PRODUKTÓW I/LUB USŁUG

  1. Dokonanie zapłaty w pełnej wysokości, wskazanej w Zamówieniu upoważnia Klienta do udziału w Wydarzeniu. 
  2. We do nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia lub niedostarczenie produktów, wynikających z podania przez Klienta błędnych danych kontaktowych.

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku z produktem i/lub usługą, są własnością We do . Prawa własności intelektualnej w tym zakresie nie są przenoszone na Klienta.

2. Materiały przekazane lub udostępnione Klientowi mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Klient nie ma prawa powielać materiałów oraz przekazywać materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów stanowiących własność intelektualną We do osobom trzecim.

3. Klient nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania przebiegu usługi za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.

4. Klient może robić zdjęcia w czasie wydarzeń, w których sam uczestniczy. Zdjęcia te Klient może wykorzystywać tylko w celach prywatnych. W szczególności zaś Klient nie może wykorzystywać zrobionych zdjęć w celach komercyjnych.

5. Zabronione jest prowadzenie przez Klienta szkoleń o treści opartej na wiedzy zdobytej w trakcie wydarzeń, a także stosowanie podobnej do wydarzeń organizowanych przez We do formuły, czy scenariuszy.

VIII. REKLAMACJE

1. Reklamację dotyczącą usługi rozwojowej (szkoleniowej) można złożyć w terminie 14 dni kalendarzowych od jej zakończenia. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji złożonych po przekroczeniu ww. terminu.

2. Reklamacja musi zostać złożona w formie pisemnej listem poleconym, lub osobiście na adres Organizatora.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
a) Nazwę/imię i nazwisko zgłaszającego
b) Dane kontaktowe zgłaszającego
c) Przedmiot reklamacji (termin, tytuł i numer usługi, miejsce)
d) Opis okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji
e) Oczekiwania w stosunku do Organizatora (ponowne wykonanie usługi / części usługi; obniżenie ceny; rekompensata w postaci  obniżki na kolejną usługę; inne)

4. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od momentu jej otrzymania. w uzasadnionych przypadkach (opinia rzeczoznawcy, konsultacje prawne itp.) czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu, o czym zgłaszający zostanie poinformowany.

5. O decyzji w sprawie reklamacji składający reklamację zostanie powiadomiony drogą pocztową, telefoniczną lub drogą elektroniczną.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. We do jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego z usług We do.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez We do zbierane są w celu realizacji Umowy, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) [zwanej dalej: „Ustawą”]. Klient, który dokonał rejestracji ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Stosunek prawny łączący strony określają postanowienia niniejszej Umowy.

2. Do umowy znajdują zastosowanie zasady i warunki przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

3. We do nie gwarantuje rezultatów skorzystania przez Klienta z produktów i/lub usług, oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podejmowanych przez Klienta działań będących efektem skorzystania przez Klienta z usług i/lub produktów We do.