Regulamin -
Close

Regulamin

Regulamin zasady i warunki zakupu udziału w Szkoleniach We Do 

Definicje

Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej, chyba, że z treści Regulaminu wyraźnie wynika inne znaczenie:

Szkolenie – Szkolenia:   Efektywna Recepcja,  Efektywny Lider, Aktywna Sprzedaż według autorskich programów We Do Hotels.

Potwierdzenie – Potwierdzenie umowy zawartej przez Użytkownika zapewniającej prawo Użytkownika do udziału w Szkoleniu.

Organizator – We Do Media Group Anna Wykurz, z siedzibą w Warszawie przy ul.Płockiej 5A,  NIP 7532290781

Użytkownik – każda osoba składająca zamówienie na szkolenie za pośrednictwem strony  WWW.WEDOHOTELS.PL  lub FACEBOOK.COM/WEDO.HOTELS

 1. Niniejszy Regulamin normuje zasady i warunki zakupu udziału szkoleń Efektywna Recepcja,  Efektywny Lider, Aktywna Sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej  WWW.WEDOHOTELS.PL .
 2. Przed zakupem udziału w Szkoleniu na stronie WWW.WEDOHOTELS.PL Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz wszelkimi dodatkowymi informacjami zamieszczonymi przez Organizatora na stronie.
 3. Z chwilą zapisania się na szkolenie użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz, że w pełni akceptuje jego postanowienia, zobowiązując się tym samym do ich przestrzegania.
 4. Użytkownik składając zamówienie na udział w Szkoleniu z obowiązkiem zapłaty akceptuje warunki wskazane w formularzu zamówienia oraz w Regulaminie jako warunki umowy wiążącej go z Organizatorem.
 5. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i formularza zamówienia oraz upewnił się, że ich postanowienia są dla niego zrozumiałe, kompletne i nie zawierają błędów. W razie wykrycia błędów i nieścisłości Użytkownik przed złożeniem zamówienia powinien zwrócić się do Organizatora w celu pisemnego potwierdzenia wszelkich naniesionych przez niego w Regulaminie zmian.
 6. Organizator zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia we wskazanych terminach i lokalizacjach.
 7. W celu złożenia zamówienia na udział w szkoleniu Użytkownik wypełnia formularz na stronie WWW.WEDOHOTELS.PL.Użytkownik powinien uzupełnić dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj.:wybrać lokalizację szkolenia, liczbę osób, nazwę firmy, adres, NIP, oraz podać adres e-mail.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez Użytkownika danych w formularzu . W przypadku, gdyby Użytkownik zauważył błąd w podanych przez siebie danych po potwierdzeniu zamówienia, powinien skontaktować się z Działem Obsługi Klienta na adres e-mail: contact@wedohotels.pl
 9. Umowa zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Użytkownika zamówienia z obowiązkiem zapłaty, co odbywa się poprzez kliknięcie w przycisk zapisz się umiejscowionym pod formularzem
 10. W przypadku złożenia zamówienia na udział w szkoleniu, Użytkownikowi  przesyłany jest tego samego dnia lub najpóźniej dnia następnego na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia, plik w formacie PDF zawierający fakturę proforma, na podstawie której Użytkownik dokona płatności za udział w szkoleniu.
 11. Organizator wystawi fakturę proforma według oferty aktualnej na dzień zapisu. Kwota należności wynikająca z zamówienia winna zostać zapłacona w całości niezwłocznie po dokonaniu zamówienia, nie później niż w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 12. W przypadku braku zapłaty za udział w Szkoleniu we wskazanym na proformie nieprzekraczalnym terminie 5-dni i jednoczesnej zmianie oferty cenowej na udział w Szkoleniu, Użytkownik zobowiązany będzie do zapłaty za udział w Szkoleniu według aktualnie obowiązującej oferty.
 13. Szczegóły dotyczące harmonogramu oraz adresu lokalizacji szkolenia zostaną przekazane Uczestnikom najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem.

Rezygnacja ze szkolenia 

Warunki rezygnacji:

 1.  Organizator przyznaje Użytkownikowi będącemu konsumentem umowne prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy uchylając się tym samym od wszelkich zobowiązań z niej wynikających, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres poczty elektronicznej: contact@wedohotels.pl  (,,Rozwiązanie Umowy”). Rezygnacja tylko w formie pisemnej.
 2. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia w terminie 14 dni od zawarcia Umowy będzie skutkowało obciążeniem Użytkownika całkowitym kosztem za szkolenie.
 3. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia w terminie 14 dni od zawarcia umowy i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
 4. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

Odwołanie lub przesunięcie terminu szkolenia 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu lub odwołania szkolenia, jeżeli nie zostanie zapisana minimalna wymagana liczba uczestników lub z innych przyczyn organizacyjnych.
 2. W przypadku odwołania, zmiany programu, czasu lub miejsca Szkolenia, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestników. Uczestnicy będą poinformowani o tym poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej oraz drogą mailową.
 3.  W przypadku odwołania Szkolenia, Użytkownik będzie miał możliwość zwrotu kwoty należności.
 4. W przypadku przesunięcia terminu Szkolenia użytkownikowi zostanie zaproponowany inny termin szkolenia lub możliwość odbycia szkolenia online – za pośrednictwem platformy szkoleniowej https://vod.wedomediagroup.pl
 5. Nieobecność na kursie nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty za kurs, nieobecność w ilości ponad 50% frekwencji jest równoznaczna z nie ukończeniem kursu oraz brakiem możliwości otrzymania zaświadczenia o jego ukończeniu.

Procedura reklamacyjna

 1. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane przez Użytkownika do Działu Obsługi Klienta za pośrednictwem adresu mailowego: szkolenie@wedohotels.pl lub w drodze listu poleconego przesłanego do siedziby Organizatora.
 2. Reklamacje można zgłaszać w godzinach funkcjonowania Działu Obsługi Klienta, tj. w dni robocze od godziny 10:00 do godziny 17:00.
 3. Organizator zobowiązuje się odpowiedzieć na każde zgłoszenie reklamacyjne w terminie d o14 dni od jego otrzymania
 4. Regulamin skarg i odwołań znajduje się pod tym linkiem

Odpowiedzialność

 1. Każda ze stron jest obowiązana naprawić szkodę wyrządzoną drugiej stronie na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania jej zobowiązań, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które strona odpowiedzialności nie ponosi
 2. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną drugiej stronie, na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, szkodę w postaci: utraty przychodu lub zysku, utraty korzyści, utraty powiązań biznesowych, utraty zakładanych oszczędności lub utraty danych.
Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowym w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 2000 r. (tj. Dz.U. z 2001r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych jest Organizator.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celu realizacji dokonanej rezerwacji, zakup udziału w Szkoleniu oraz obsługi zwrotów i reklamacji. Użytkownik wyraża także zgodę na przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych do podmiotów współpracujących z Organizatorem w zakresie sprzedaży Szkolenia oraz zajmujących się organizacją Wydarzenia. Organizator, jak również podmioty powiązane kapitałowo lub personalnie z Organizatorem mogą także przetwarzać dane osobowe Użytkownika do celów marketingowych związanych ze sprzedażą Biletów na inne imprezy np. dostarczaniem newsletterów informujących o aktualnych i planowanych imprezach.
 3. Użytkownik ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych osobowych i może zażądać usunięcia swoich danych osobowych przez Organizatora, podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Organizatora oraz przez podmioty powiązane kapitałowo lub personalnie z Organizatorem.

Własność intelektualna

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku z Wydarzeniem są i pozostają własnością Organizatora, co oznacza, że w związku z udziałem Użytkowania w Wydarzeniu żadne prawa własności intelektualnej Organizatora nie są przenoszona na Użytkownika.
 2. Wszelkie materiały przekazane lub udostępnione Użytkownikowi mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Użytkownikowi w szczególności nie wolno powielać materiałów oraz zbywać lub przekazywać materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów własności intelektualnej stanowiących własność Organizatora lub osób trzecich.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania w jakikolwiek sposób przebiegu Wydarzenia z wyjątkiem odręcznie sporządzanych, pisemnych notatek.

Oświadczenia i inne postanowienia

 1. W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym zamówieniem zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dniu składania zamówienia.
 2.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie praw konsumentów.
 3.  Stwierdzenie przez właściwy sąd nieważności niektórych postanowień Regulaminu, pozostaje bez wpływu na jej pozostałe postanowienia, które w takim przypadku pozostają w mocy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego. Organizator i Użytkownik poddają wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy pod jurysdykcję sądów polskich, przy czym w przypadku Użytkownika niebędącego Konsumentem sądem miejscowo wyłącznie właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.